İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=11053
Export date: Thu Feb 22 6:25:52 2018 / +0000 GMT

 


Bugüne kadar bütünüyle belli bir kütüphaneyi kapsayan bir musiki yazmaları kataloğu yapılmamıştır. Bu çalışmayla beraber İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin Nadir Eserler Bölümü'ndeki musiki yazmaları ortaya çıkarılmış, yazarın belirlediği bir sınıflandırma yöntemiyle bu yazmaların sanatsal detaylarından içerik analizlerine varıncaya kadar detaylı bir incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bu katalog hiç şüphesiz kendisinden sonra yapılacak bir çok yazma eser kataloguna kaynaklık edecek ve bilhassa musiki tarihi, edebiyat tarihi, Osmanlı kültür tarihi konularında çalışacak bilim adamları için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacaktır. 


[Çalışma boyunca incelenen 8500 yazmadan, bu çalışmaya giren yazma adedi 383'tür. Bunların 4'ü semâ‘ kitabı; 11'i musiki nazariyatına dair kitap/risâle; 36'sı fasıl, 21'i şarkı, 4'ü ilâhî, 5'i âyîn-i şerîf, 4'ü mi‘râciye mecmuası olmak üzere 70'i güfte mecmuası; 4'ü nota defteri; 6'sı biyografi kitabı; birisi opera/operet programı; birisi ise İbnülemin'e ait bir makaledir. Bunların dışında bütünüyle musikiye ait olmadığı halde içinde musikiye dair kısım ya da kısımlar bulunan toplam 286 yazma daha bulunmaktadır.]


Kitap Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü'nün, Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları isimli serisinin 118. kitabı olarak yayınlanmış ve Dünya'nın pek çok farklı ülkesindeki üniversite ve devlet kütüphanelerinin koleksiyonuna dahil olmuştur. Kitabı Türkiye'de İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TDK ve TTK Kütüphaneleri ile Bilkent, Boğaziçi, Ege ve TOBB üniversitelerinin kütüphanelerinde bulmanız, okumanız mümkündür. Sınırlı sayıda basılmış kitabı temin etmek için osfbooks@gmail.com adresine başvurabilirsiniz.