Akter Metehiu Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. Abid Nazar Mahdum’un yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Akter Metehiu 29.06.2016 tarihinde “Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi Bölümü 02254 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmuati’l-Kasaid’l Mergube (İnceleme-Metin-Transkripsiyon)” başlıklı tezini savunmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde “Türk Edebiyatında Şiir Mecmuası Yazımı” başlığı altında “Mecmua” kelimesinin anlamından başlayarak mecmua yazımının tarihçesi, mecmua çeşitleri ve Türk edebiyatında mecmua yazma geleneği hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Mecmuati’l-Kasaid’l Mergube adlı mecmua, şekil ve muhteva bakımından incelenmiştir. Üçüncü bölümde mecmuanın tenkidli metni yer almaktadır.

IMG_0212 IMG_0215 IMG_0217

07/07/2016
1042 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr