Yayınlar

ENSTİTÜ YAYINLARI

Türkiyat Enstitüsü monografi ve periyodik olmak üzere iki ayrı sahada yayın yapmıştır. İlk seri olan müstakil monografilere 1927 yılında V. V. Bartold’un Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler adlı eseri yayımlanarak başlanmış ve monografiler serisinde 1945 yılına kadar 25 cilt eser yayımlanmıştır. Edebiyat Fakültesi’nin yayınları fakülte yayını olarak yayımlama kararı üzerine monografi yayını sona ermiştir.

Monografiler

1927

            V. Bartold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler.
            Azîz bin Esterabadî, Bezm ü Rezm, (neşreden: Kilisli Rif’at).

1928

            H. A. Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (tercüme eden: Ragıb Hulusi).
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit.
            Kilisli Rif’at, Maniler.
            F. W. Hasluck, Bektaşilik Tedkikleri, (tercüme eden: Ragıb Hulusi).
            El-kavâninü’l-külliye li-zabti’l-lügati’t-Türkiyye, Müellifi mechul lügat-gramer, (neşreden: Kilisli Rif’at).

1929

            Köprülüzade Mehmed Fuad, Gevherî.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Erzurumlu Emrah.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Pir Sultan Abdal.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Influence du Chamanisme Turco-Mongol sur les Ordres mystiques musulmans.

1930

            V. Bartold, Uluğ Bey ve Zamanı.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Onaltıncı Asır Sonuna Kadar Türk Saz Şâirleri.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi.
            Pertev Nâilî, Köroğlu Destanı.
            H. A. R. Gibb, Orta Asya’da Arab Fütuhatı, (tercüme eden: M. Hakkı)
            Max Silberschmidt, Venedik Membalarına Nazaran Şark Meselesi, (tercüme eden: Ahmed Celâl).
            Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri.
            Abû Hayyân, Kitabü’l-idrâk li lisâni’l-etrâk, (neşreden: Ahmet Caferoğlu).

1931

            Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri.
            Abdülbaki, Melâmilik ve İlk Melâmiler.
            Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I-II (1931-1939).

1933

            Ahmet Caferoğlu, Uygur Sözlüğü, I-III (1933-1938).

1935

.           Köprülüzade M. Fuad, Türk Halk Edebiyatı Asiklopedisi, I.

1945

.           Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları – Kanunlar, I.

Periyodikler

1925

1.         Türkiyat Mecmuası, Cilt I.

1926

2.         Türkiyat Mecmuası, Cilt II.

1926-1933

3.         Türkiyat Mecmuası, Cilt III.

1934

4.         Türkiyat Mecmuası, Cilt IV.

1935

5.         Türkiyat Mecmuası, Cilt V.

1936-1939

6.         Türkiyat Mecmuası, Cilt VI.

1940-1942

7.         Türkiyat Mecmuası, Cilt VII-VIII (cüz 1).8.         Türkiyat Mecmuası, Cilt VII-VIII (cüz 2).

1946-1951

9.         Türkiyat Mecmuası, Cilt IX.

1951-1953

10.       Türkiyat Mecmuası, Cilt X.

1954

11.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XI.

1955

12.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XII.

1958

13.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XIII.

1964

14.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XIV.

1968

15.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XV.

1971

16.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XVI.

1972

17.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XVII.

1973-1975

18.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XVIII.

1976-1979

19.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XIX.

1980-1997

20.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XX.
24/08/2013
3152 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr