İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6578
Export date: Mon Feb 19 12:06:31 2018 / +0000 GMT


ENSTİTÜ YAYINLARITürkiyat Enstitüsü monografi ve periyodik olmak üzere iki ayrı sahada yayın yapmıştır. İlk seri olan müstakil monografilere 1927 yılında V. V. Bartold'un Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler adlı eseri yayımlanarak başlanmış ve monografiler serisinde 1945 yılına kadar 25 cilt eser yayımlanmıştır. Edebiyat Fakültesi'nin yayınları fakülte yayını olarak yayımlama kararı üzerine monografi yayını sona ermiştir.

Monografiler1927


            V. Bartold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler.
            Azîz bin Esterabadî, Bezm ü Rezm, (neşreden: Kilisli Rif'at).

1928


            H. A. Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu (tercüme eden: Ragıb Hulusi).
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit.
            Kilisli Rif'at, Maniler.
            F. W. Hasluck, Bektaşilik Tedkikleri, (tercüme eden: Ragıb Hulusi).
            El-kavâninü'l-külliye li-zabti'l-lügati't-Türkiyye, Müellifi mechul lügat-gramer, (neşreden: Kilisli Rif'at).

1929


            Köprülüzade Mehmed Fuad, Gevherî.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Erzurumlu Emrah.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Pir Sultan Abdal.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Influence du Chamanisme Turco-Mongol sur les Ordres mystiques musulmans.

1930


            V. Bartold, Uluğ Bey ve Zamanı.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Onaltıncı Asır Sonuna Kadar Türk Saz Şâirleri.
            Köprülüzade Mehmed Fuad, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi.
            Pertev Nâilî, Köroğlu Destanı.
            H. A. R. Gibb, Orta Asya'da Arab Fütuhatı, (tercüme eden: M. Hakkı)
            Max Silberschmidt, Venedik Membalarına Nazaran Şark Meselesi, (tercüme eden: Ahmed Celâl).
            Ahmet Refik, Anadolu'da Türk Aşiretleri.
            Abû Hayyân, Kitabü'l-idrâk li lisâni'l-etrâk, (neşreden: Ahmet Caferoğlu).

1931


            Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri.
            Abdülbaki, Melâmilik ve İlk Melâmiler.
            Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I-II (1931-1939).

1933


            Ahmet Caferoğlu, Uygur Sözlüğü, I-III (1933-1938).

1935


.           Köprülüzade M. Fuad, Türk Halk Edebiyatı Asiklopedisi, I.

1945


.           Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Zirai Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları - Kanunlar, I.

Periyodikler1925


1.         Türkiyat Mecmuası, Cilt I.

1926


2.         Türkiyat Mecmuası, Cilt II.

1926-1933


3.         Türkiyat Mecmuası, Cilt III.

1934


4.         Türkiyat Mecmuası, Cilt IV.

1935


5.         Türkiyat Mecmuası, Cilt V.

1936-1939


6.         Türkiyat Mecmuası, Cilt VI.

1940-1942


7.         Türkiyat Mecmuası, Cilt VII-VIII (cüz 1).8.         Türkiyat Mecmuası, Cilt VII-VIII (cüz 2).

1946-1951


9.         Türkiyat Mecmuası, Cilt IX.

1951-1953


10.       Türkiyat Mecmuası, Cilt X.

1954


11.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XI.

1955


12.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XII.

1958


13.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XIII.

1964


14.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XIV.

1968


15.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XV.

1971


16.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XVI.

1972


17.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XVII.

1973-1975


18.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XVIII.

1976-1979


19.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XIX.

1980-1997


20.       Türkiyat Mecmuası, Cilt XX.