Türkiyat Tez Savunmaları

Mustafa Özağaç Doktora Tez Savunması

Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu’nun yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı doktora öğrencimiz Mustafa Özağaç 28.11.2016 tarihinde “Habîbî’nin Vuslatnâme Adlı Mesnevîsi (Metin-Muhteva-Tahlil)” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde Vuslatnâme yazarının kimliğinin tespitinde takip edilen yöntemler, ikinci bölümde bu araştırmalar ışığında tespit edilen yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde Vuslatnâme türünün genel özellikleri ve bu isimli diğer eserlerden bahsedilmiştir. Son bölümde ise Habîbî’nin Vuslatnâme Adlı Mesnevîsinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi yer almaktadır.

image1image3-kopya


Ahmet Üstüner Doktora Tez Savunması

Danışmanlığını Prof. Dr. Mahmut Ak’ın yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı doktora öğrencimiz Ahmet Üstüner 13.02.2017 tarihinde “Levâmi‘u’n -Nȗr (Metin-Değerlendirme)” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde Atlas Minor adlı eserin müellifleri ve mütercimleri ve Katip Çelebi’nin coğrafya, tarih, biyografi, antoloji, matematik, siyaset türündeki eserleri ve nüshası bulunmayan eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Atlas Minor eserinin genel özellikleri ve nüshalarından, Katip Çelebi’nin Levâmi‘u’n-Nûr Fî-Zulmeti Atlas Minor isimli tercüme eserinin genel özellikleri ve Katip Çelebi’nin tercümede kullandığı yöntemden, Levâmi‘u’n Nûr adlı eserin kaynakları, yurtiçi ve yurtdışında bulunan nüshalarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde Levâmi‘u’n Nûr’un şekilsel özellikleri ve muhtevası incelenmiştir. Dördüncü bölümde Levâmi‘u’n-Nûr Fî Zulmeti Atlas Minor’un (Nûruosmâniye 2998) Fihristi ve Latin Harfli Türkçeye aktarılmış metni bulunmaktadır.

image1-9 image5-2

Sema Taşkın Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. Abid Nazar Mahdum’un yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Sema Taşkın 30.06.2016 tarihinde “Şemseddin-i Sivasî’nin Menâkıb-ı Çeharyâr-ı Güzin İsimli Eserinin İncelenmesi” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde Şemseddin-i Sivasî’nin hayatı, tarikatı ve tarikat silsilesi, manzum ve mensur eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Menâkıb-ı Çeharyâr-ı Güzin isimli eserin Türkiye’de ve Yurtdışında bulunan nüshalarından, eserin muhtevası, dil ve üslup özellikleri ve eserin kaynaklarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde eserin tenkidli metni yer almaktadır.

Akter Metehiu Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. Abid Nazar Mahdum’un yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Akter Metehiu 29.06.2016 tarihinde “Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi Bölümü 02254 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmuati’l-Kasaid’l Mergube (İnceleme-Metin-Transkripsiyon)” başlıklı tezini savunmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde “Türk Edebiyatında Şiir Mecmuası Yazımı” başlığı altında “Mecmua” kelimesinin anlamından başlayarak mecmua yazımının tarihçesi, mecmua çeşitleri ve Türk edebiyatında mecmua yazma geleneği hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Mecmuati’l-Kasaid’l Mergube adlı mecmua, şekil ve muhteva bakımından incelenmiştir. Üçüncü bölümde mecmuanın tenkidli metni yer almaktadır.

IMG_0215 IMG_0217
Meral Aydın Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli’nin yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Meral Aydın 28.06.2016 tarihinde “Çağdaş Ebru Sanatında Resimsel Figüratif Çalışmalar Yapan Sanatçılar ve Eserleri” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde “Ebru Sanatı ve Uygulama Teknikleri” başlığı altında Ebru sanatının tarihçesi, klasik ve çağdaş Ebru kavramları ve aralarındaki farklar, ikinci bölümde ise “Çağdaş Ebru Sanatında Resimsel Figüratif Çalışmalar” yapan sanatçıların hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde çağdaş Ebru sanatçılarının eserlerinden örnekler yer almaktadır.

IMG_0181IMG_0181

Ahmet Karaca Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan’ın yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Ahmet Karaca 27.06.2016 tarihinde “Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Askeri Stratejisi” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde “Rus Ordusuna Genel Bakış” başlığı altında Rus ordusunun kuruluşu ve savaştığı cephelerdeki komutan, silah ve asker miktarı, ikinci bölümde “Batı Cephesi” başlığı altında Rusya’nın Doğu Prusya ve Galiçya cephelerindeki askeri stratejileri, üçüncü bölümde “Doğu Cephesi” başlığı altında Kafkas Cephesinde Rusya’nın durumu hakkında bilgi verilmiştir.


IMG_0168  IMG_0175

Adnan Mulabdiç Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu’nun yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Adnan Mulabdiç 01.09.2016 tarihinde “Mehmed Meylî Gȗrânî’nin Mecmȗatü’l- Letâ’if Sandȗkatü’l-Ma’ârif Mecmuası (Tenkitli Metin-Tahlil)” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde Mehmed Meylî Gȗrânî’nin hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Mecmȗatü’l- Letâ’if Sandȗkatü’l-Ma’ârif Mecmuası’nın genel özellikleri, 1a-50b arasındaki varaklarının muhtevasından bahsedilmiş ve mecmuada yer alan şairlerin kısa biyografileri eklenmiştir. Üçüncü bölümde mecmuanın tenkidli metni yer almaktadır.

Kerem Yapar Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. Abid Nazar Mahdum’un yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Kerem Yapar 22.12.2016 tarihinde “İkdâm Gazetesinin Sistematik İndeksi (1919-1922)” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde Türk basın tarihinin uzun soluklu gazetelerinden biri olan İkdâm’ın 1919-1922 yılları arasında çıkan sayıları şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Gazetenin künyesinde, logosunda, sayfa sayısı ve yapısında meydana gelen değişiklikler, geniş yazar kadrosu ve bu yıllar arasında yayımlanan yazıların türleri, yayın politikası hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde yazıların konularına göre ayrıntılı indeksi yapılmıştır. Son bölümde Türk edebiyatından önemli yazarların daha önce yayımlanmamış yazılarından seçme yapılmış ve Latin harflerine aktarılmıştır. Öğrencimizin hazırladığı indeksten yararlanmak isteyen araştırmacılar keremyapar@gmail.com adresinden excel olarak veriyi isteyebilirler.


image2   image3


Orhan Gözübüyük Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz’ın yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Orhan Gözübüyük 09.05.2017 tarihinde “12 Mart Muhtırası’nın 1970-1980 Dönemi Türk Hikâyesine Etkisi” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde 1960 yılından itibaren 12 Mart Muhtırası’nı hazırlayan siyasi ve sosyal olaylar ele alınmıştır. İkinci bölümde toplumcu gerçekçilik kuramının ortaya çıkışı ve Türk edebiyatına yansımaları hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde 1970-1980 arasında Talip Apaydın, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Dursun Akçam, Erdal Öz, Hulki Aktunç, Nezihe Meriç, Sevgi Soysal, Tezer Özlü, Adalet Ağaoğlu, Leylâ Erbil gibi yazarların hikâyeleri toplumcu gerçekçilik kuramı çerçevesinde sıkıyönetim, mücadele, ezen-ezilen çatışması, içerideki ve dışarıdakiler, uyanış temaları altında değerlendirilmiştir.

image1  image2