Faaliyetler

ENSTİTÜ YAYINLARI

Türkiyat Enstitüsü monografi ve periyodik olmak üzere iki ayrı sahada yayın yapmıştır. İlk seri olan müstakil monografilere 1927 yılında V. V. Bartold’un Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler adlı eseri yayımlanarak başlanmış ve monografiler serisinde 1945 yılına kadar 25 cilt eser yayımlanmıştır. Edebiyat Fakültesi’nin yayınları fakülte yayını olarak yayımlama kararı üzerine monografi yayını sona ermiştir.

Monografiler

1927

V. Bartold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler.
Azîz bin Esterabadî, Bezm ü Rezm, (neşreden: Kilisli Rif’at).

1928

H. A. Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (tercüme eden: Ragıb Hulusi).
Köprülüzade Mehmed Fuad, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit.
Kilisli Rif’at, Maniler.
F. W. Hasluck, Bektaşilik Tedkikleri, (tercüme eden: Ragıb Hulusi)
El-kavâninü’l-külliye li-zabti’l-lügati’t-Türkiyye, Müellifi mechul lügat-gramer, (neşreden: Kilisli Rif’at).

1929

Köprülüzade Mehmed Fuad, Gevherî.
Köprülüzade Mehmed Fuad, Erzurumlu Emrah.
Köprülüzade Mehmed Fuad, Pir Sultan Abdal.
Köprülüzade Mehmed Fuad, Influence du Chamanisme Turco-Mongol sur les Ordres mystiques musulmans.

1930

V. Bartold, Uluğ Bey ve Zamanı.
Köprülüzade Mehmed Fuad, Onaltıncı Asır Sonuna Kadar Türk Saz Şâirleri.
Köprülüzade Mehmed Fuad, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi.
Pertev Nâilî, Köroğlu Destanı.
H. A. R. Gibb, Orta Asya’da Arab Fütuhatı, (tercüme eden: M. Hakkı)
Max Silberschmidt, Venedik Membalarına Nazaran Şark Meselesi, (tercüme eden: Ahmed Celâl).
Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri.
Abû Hayyân, Kitabü’l-idrâk li lisâni’l-etrâk, (neşreden: Ahmet Caferoğlu).

1931

Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri.
Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmilik ve İlk Melâmiler.
Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I-II (1931-1939).

1933

Ahmet Caferoğlu, Uygur Sözlüğü, I-III (1933-1938).

1935

Köprülüzade M. Fuad, Türk Halk Edebiyatı Asiklopedisi, I.

1945

Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları – Kanunlar, I.

PERİYODİKLER
 Türkiyat Mecmuası, Cilt I.
 1925
 Türkiyat Mecmuası, Cilt II. 1926
 Türkiyat Mecmuası, Cilt III. 1926-1933
 Türkiyat Mecmuası, Cilt IV. 1934
 Türkiyat Mecmuası, Cilt V. 1935
 Türkiyat Mecmuası, Cilt VI. 1936-1939
 Türkiyat Mecmuası, Cilt VII-VIII. 1940-1942/1945
 Türkiyat Mecmuası, Cilt IX. 1946-1951
 Türkiyat Mecmuası, Cilt X.1951-1953
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XI. 1954
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XII. 1955
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XIII. 1958
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XIV. 1964
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XV.1968
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XVI.1971
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XVII. 1972
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XVIII. 1973-1975
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XIX. 1977-1979
 Türkiyat Mecmuası, Cilt XX. 1997
  

KONGRE VE KOLLOKYUMLAR

1970’li yıllarda Türkiyat Enstitüsü mensupları yeni bir çalışma içerisine girdi. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısı ile I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi’ni toplandı. Her üç yılda bir toplanan bu milletler arası kongrenin 1988 yılında altıncısı yapıldı.1978 yılından itibaren ara yıllarda sadece Türkiye âlimlerinin katıldığı Milli Türkoloji Kongresi’ni toplamaya başlayan Enstitü sekiz de Milli Türkoloji Kongresi tertiplemiştir. Bu millî ve milletler arası kongrelerin toplanma tarihleri şunlardır:

1.         I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (15-20 Ekim 1973) Başkan: A. Caferoğlu; Genel Sekreter: S. Buluç

2.         II. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (4-9 Ekim 1976) Başkan: M. Kaplan; Genel Sekreter: S. Buluç

3.         I. Millî Türkoloji Kongresi (6-9 Şubat 1978) Başkan: S. Buluç; Genel Sekreter: M. Ergin

4.         II. Millî Türkoloji Kongresi (5-9 Şubat 1979) Başkan: S. Buluç; Genel Sekreter: M. Ergin

5.         III. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (24-29 Eylül 1979) Başkan: S. Buluç; Genel Sekreter: M. Ergin

6.         III. Millî Türkoloji Kongresi (6-10 Ekim 1980) Başkan: S. Buluç; Genel Sekreter: M. Ergin

7.         IV. Millî Türkoloji Kongresi (19-23 Ekim 1981) Başkan: S. Buluç; Genel Sekreter: M. Ergin

8.         IV. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (20-25 Eylül 1982) Başkan: S. Buluç; Genel Sekreter: M. Ergin

9.         V. Millî Türkoloji Kongresi (26-30 Eylül 1983) Başkan: A. Alparslan; Genel Sekreter: M. Ergin

10.       VI. Millî Türkoloji Kongresi (24-29 Eylül 1984) Başkan: A. Alparslan; Genel Sekreter: O. Sertkaya

11.       V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (23-28 Eylül 1985) Başkan: A. Alparslan; Genel Sekreter: O. Sertkaya

12.       VII. Millî Türkoloji Kongresi (15-21 Eylül 1986) Başkan: A. Alparslan; Genel Sekreter: O. Sertkaya

13.       VIII. Millî Türkoloji Kongresi (14-18 Eylül 1987)Başkan: A. Alparslan; Genel Sekreter: O. Sertkaya

14.       VI. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (19-23 Eylül 1988)Başkan: A. Alparslan; Genel Sekreter: O. Sertkaya

1973’ten 1988 yılına kadar yapılan 14 millî ve milletler arası Türkoloji Kongresi’nde Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk sanat tarihi, Türk mûsikîsi, Türk folkloru, Türk coğrafyası, Türk-islâm felsefesi, Türk düşünce tarihi, Türk din tarihi sahalarında 3500’den fazla konu seçkin Türk ve dünya âlimleri tarafından sunulmuştur. 1985 yılında toplanan V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi’nde SSCB delegas­yonuyla ikili Türkoloji kollokyumları yapılması konusunda prensip anlaşmasına varıldı ve Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB arasında her iki yılda bir imzalanan “Bilimsel ve Kültürel Değişim Programı”nın 6. maddesi gereğince TC ile SSCB arasında yedişer âlimin katıldığı Türkoloji kollokyumları 1988 yılından itibaren başlatıldı.

15. I. Sovyet-Türk Kollokyumu, 1-8 Temmuz 1988 tarihleri arasında Azerbaycan-Bakü’de toplandı. Bu ilk kollokyumda “Kültür Anıtı Olarak Dede Korkut Kitabı” konusu işlendi. Kollokyum bildirileri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1988’de yayımlandı.

16. II. Türk-Sovyet Kollokyumu, 25-31 Ekim 1989 tarihleri arasında Türkiye’de Elazığ-Fırat Üniversitesi’nde toplandı. Bu kollokyumda “Edebi Dil olarak Türkçe (Türkçenin doğuşu ve gelişmesi)” konusu işlendi. Kollokyum bildirileri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1989’da yayımlandı.

17. III. Sovyet-Türk Kollokyumu, 8-14 Haziran 1990 tarihleri arasında Kazakistan’ın baş şehri Almatı’da toplandı. Bu kollokyumda “Göktürk Anıtları (dil, edebiyat, tarih, arkeoloji, sanat, kültür)” konusu işlendi. Kollokyum bildirileri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1990’da yayımlandı.

18.  IV. Türk-Sovyet Kollokyumu, 14-21 Haziran 1991 tarihleri arasında Konya-Selçuk Üniversitesi’nde toplandı. Bu kollokyumda “Başlangıcından XIII. Asrın Sonuna Kadar Türk Şiiri (doğuşu ve gelişmesi)” konusu işlendi. Kollokyum bildirileri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1991’de yayımlandı.

19.  V. Sovyet-Türk Kollokyumu, 30 Temmuz – 7 Ağustos 1992 tarihleri arasında Kırgızistan’ın baş şehri Bişkek’te toplandı. Bu kollokyumda “Türk Dünyasında Destan Türü (genel değerlendirme)” konusu işlendi. Kollokyum bildirileri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1992‘de yayımlandı. 

20. 100. Doğum Yılı Dolayısıyla Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nu Anma Toplantısı. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın Müdürlüğündeki son dönemi, Enstitü’nün 6. müdürü olan Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nu 17 Nisan 1998 tarihinde düzenlenen 100. Doğum Yılı Dolayısıyla Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nu Anma Toplantısı ile başladı.

21. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed Tarafından fethinin 544. yıldönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed Han ve İstanbulun Fethi adlı bilimsel toplantı 28 Mayıs 1997, Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu anma toplantısında Abdülkadir Özcan “İstanbulun fethinin Türk ve dünya tarihindeki yankıları”; Necat Birinci “Yeni Türk şiirinde Fetih ve Fâtih”; Hayati Develi “Evliya Çelebi Seyahatnâmesine göre İstanbulun fethi” konularını bildiri olarak sunmuşlardır.

22. Seyyid Mehemmed Hüseyin Behçet Tebrîzî Şehriyâr’ın doğumunun 90. yıl dönümü anma toplantısı. 25 Aralık 1997, Perşembe günü 20. yüzyılda Türk dünyasının en önde gelen şâiri olan Şehriyar’ın doğumunun 90. yıldönümü Dışişleri Bakanlığımızdan gelen istek doğrultusunda kutlanmış, Seyyid Mehemmed Hüseyin Behçet Tebrîzî Şehriyâr’ın doğumunun 90. yıl dönümü anma toplantısı adlı toplantı Yıldız Kocasavaş’ın “Şehriyar’ın hayatı”, Muhammed Nur Doğan’ın “Şehriyar’ın Türkçe şiirleri”, Yrd. Doç. Dr. Raida Said’in “Şehriyar’ın Farsça şiirleri”, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın “Şehriyar’a Türkiye’de yazılan nazireler” konulu konuşmaları ile gerçekleşmiştir.1997 yılından itibaren ara verilen Millî ve Milletler Arası Türkoloji Kongreleri ile ikili kollokyumların tekrar yapılması kararlaştırıldı. Bu cümleden olarak, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk dili, edebiyatı ve folklorı ile ilgili anabilim dallarının milli kongresi 15-19 Eylül 1997 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinde toplandı.

23. IX. Millî Türkoloji Kongresi (15-19 Eylül 1997) Başkan: O. Sertkaya; Genel Sekreter: Ö. Tabaklar. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk Tarihi, sanatı ve kültürü ile ilgili anabilim dallarının milli kongresi ise 25-27 Eylül 1998 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in de teşrifleri ile İstanbul Üniversitesinde toplandı.

24. X. Millî Türkoloji Kongresi (25-27 Eylül 1998) Başkan: O. Sertkaya; Genel Sekreter: M. Aydın.Türkiye ile Rusya arasındaki ikili kollokyumlar da ilk kollokyumun 10. yıl dönümü dolayısiyle 22-26 Aralık 1998 tarihlerinde Azerbaycan’ın baş şehri Bakü’de toplandı.

25. II. Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu (22-26 Aralık 1998) (II. Beynelhalk “Dede Korkud” Kollokviumu) Bakü-Azerbaycan.Bu ikili Kollokyumun bildirileri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1999/I-II’de yayımlandı.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk Tarihi, sanatı ve kültürü ile ilgili anabilim dallarının milletlerarası kongresi ise 8-12 Kasım 1999 tarihleri arasında Askeri Müze Kültür Sitesi’nde toplandı.

26. VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (8-12 Kasım 1999) Başkan: O. Sertkaya; Genel Sekreter: İ. Şahin.Türkiye ile Rusya arasındaki ikili kollokyumlardan üçüncü kollokyumun 10. yıl dönümü dolayısiyle İkinci Milletler Arası Göktürk Anıt ve Yazıtları Kollokyumu, (TİKA) Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı’nın da iştiraki ile 23-30 Nisan 2000 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda toplandı.

27. İkinci Milletler Arası Göktürk Anıt ve Yazıtları Kollokyumu. 23-30 Nisan 2000, İstanbul-TÜRKİYE. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü + Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından düzenlendi. Kollokyum bildirileri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2000’de yayımlandı. 

28. Doğumunun 140. Ölümünün 80. yıl dönümü dolayısıyla Nikolay Fedoroviç KATANOV konferansları. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün kütüphanesinin temelini teşkil eden Nikolay Fedoroviç Katanov’un Doğumunun 140. ölümünün 80. yıl dönümü Türksoy ve Türk Dil Kurumu’nun da iştirakleri ile Doğumunun 140. Ölümünün 80. yıl dönümü dolayısıyla Nikolay Federoviç KATANOV konferansları İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda toplandı. Konferans bildirileri Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmaktadır.

29. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Kuruluşunun 80. Yıl Dönümü Töreni, 12 Kasım 2004,Cuma, İstanbul-TÜRKİYE. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

30.  Türk-Tatar Kültür İlişkileri Konferansı. 9-12 Eylül 2005, Kazan-TATARİSTAN. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü + Galimcan İbrahimov Dil ve Edebiyat Enstitüsü. Konferans bildirileri Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmaktadır.

31. Cengiz Han ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri. 7-8 Aralık 2006, İstanbul-TÜRKİYE. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü + Sabancı Müzesi. Konferans bildirileri Sabancı Müzesi tarafından yayımlanmaktadır.

32. Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig / Uluslararası Bilgi Şöleni (26-27 Ekim 2009 İstanbul)

33. 30 Eylül-4 Ekim 2013 VIIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İÜ Edebiyat Fakültesi ile İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ortaklığında  gerçekleştirilmiştir.

34. 11-13 Kasım 2014 XI. Milli Türkoloji Kongresi İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenmiştir.

35. 26-28 Eylül 2016 tarihlerinde Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyumu düzenlenmiştir.

36. 21-22 Kasım 2016 tarihlerinde Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

37. Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu 9-10 Ekim 2017 tarihlerinde İ.Ü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.