Öğrenci

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

 Amaç: Türk kültürü ve medeniyetinin dilini, edebiyatını, tarihini, sanat ve folklorik zenginliğini komşusu olduğu kültürel dünya ile ilişkileriyle birlikte araştırıp inceleyebilmek için Türkoloji alanında ihtiyaç duyulan bilim adamlarının yetiştirilmesi ve bu yolla aynı alanda bilgi üretilmesini amaçlanmaktadır.

Kapsam: Türkiyat Araştırmaları Doktora Programı genel anlamda Türkoloji alanını kapsamakla birlikte disiplinler arası çalışma imkanı vermektedir. Müfredat, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı alanlarına giren konularla ilgili dersler içermektedir. 

Öğrenme Çıktıları:

1. Bilgi

Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Türk Kültürü ve medeniyetinin dilini, edebiyatını, tarihini, sanat ve folklor zenginliğini araştırıp inceleyebilecek temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olur.

Dünyada Türkiyat araştırmalarına ilişkin gelişmeleri izleyecek düzeyde bilimsel bilgi sahibi olur.

Alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapabilmek için bilgiye ulaşma yollarını öğrenir Sahip olunan ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek için alanındaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.

2. Beceri

Türkoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri ve bilgileri takip eder ve yorum yapar.

Alana yönelik çalışmaları bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla inceler Alanıyla ilgili gelecek nesillere aktarılacak değerli ürünler tespit eder.

Türkiyat sahasına giren özgün bir konuyu araştırır, inceler ve sonuçlarını bilimsel bir çalışma haline getirir.

3. Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

Geniş anlamıyla Türkoloji sahasında kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel çalışmalar yapar.

Kendi dili ile birlikte alanındaki çalışmalara katkısı olacak en az bir yabancı dil yetkinliği kazanır.

Türk Dünyasını bir bütün olarak değerlendirebilir ve kazanımlarını ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla diğer kişilerle paylaşır.

Türk Dünyası ile kültürel ilişkiler kurarak ulusal veya uluslararası projelerde yer alır.

Bilgiye ulaşabilmek ve bilimsel veriye dönüştürebilmek için gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Başvuru Koşulları:

Bir yüksek lisans programından mezun olmak

Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 60, yüksek lisans not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması 

ALES’ten en az 65 puan almak (veya GMAT en az 530, GRE eski en az 650 puan/yeni en az 151) 

YDS ve YÖKDİL'den en az 55 puan almak (veya ÖSYM'nin kabul ettiği diğer sınavlardan yeterli puan almak)

Kayıt: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen akademik takvime göre başvuru ilanı duyurulduktan sonra başvurular online ve kesin kayıt şeklinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılmaktadır.

Dersler: Doktora Programından mezun olmak için en az 24 kredilik ders almak zorunluluğu vardır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sanat Tarihi alanları dışında bir lisans programından mezun olan öğrencilere 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır. Bilimsel Hazırlık bittikten sonra normal ders döneminde zorunlu derslerle birlikte çalışmak istedikleri anabilim dalına ait seçmeli dersler alırlar. Mezun olabilmek için öğrenciler Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Programın süresi 8 yarıyıldır. En fazla 4 yarıyıl uzatma verilebilir. 

Diploma Programının Adı: Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Doktora Programı

İletişim: Arş. Gör. Dr. Filiz Ferhatoğlu 02124400000-26656     filizfer@istanbul.edu.tr

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç: Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının disiplinler arası niteliği sayesinde Türk dünyasını her yönüyle araştıracak, Türkiyat araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yapacak bilim adamlarının yetiştirilmesi ve bu yolla aynı alanda bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam: Yüksek Lisans Programı genel anlamda Türkoloji alanını kapsamakla birlikte disiplinler arası çalışma imkanı vermektedir. Müfredat, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı alanlarına giren konularla ilgili dersler içermektedir.

Öğrenme Çıktıları:

1. Bilgi:

-Türkiyat Araştırmaları alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

-Türkiyat Araştırmaları alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.

-Alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2. Beceri:

-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.

-Türkiyat araştırmaları alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.

3. Tutum, davranış ve Mesleki Yetkinlikler:                                        

-Türkiyat araştırmaları alanında edindiği kurumsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

-Türkiyat araştırmaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumsa kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.

-Türkiyat araştırmaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

-Türkiyat araştırmaları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

-Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.

-Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak çalışır veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.

Başvuru Koşulları: 

Bir  lisans programından mezun olmak

Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması 

ALES’ten en az 65 puan almak (veya GMAT en az 530, GRE eski en az 650 puan/yeni en az 151)

YDS ve YÖKDİL'den en az 50 puan almak (veya ÖSYM'nin kabul ettiği diğer sınavlardan yeterli puan almak)

Kayıt: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen akademik takvime göre başvuru ilanı duyurulduktan sonra başvurular online ve kesin kayıt şeklinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılmaktadır.

Dersler: Yüksek Lisans Programından mezun olmak için en az 21 kredilik ders almak zorunluluğu vardır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sanat Tarihi alanları dışında bir lisans programından mezun olan öğrencilere 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır. Bilimsel Hazırlık bittikten sonra ders döneminde zorunlu derslerle birlikte öğrenciler çalışmayı düşündükleri anabilim dalıyla ilgili seçmeli ders alırlar. Mezun olabilmek için öğrenciler Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Programın süresi 4 yarıyıldır. En fazla 2 yarıyıl uzatma verilebilir. 

Diploma Programının Adı: Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

İletişim: Arş. Gör. Dr. Filiz Ferhatoğlu       0212 4400000-26656     filizfer@istanbul.edu.tr

AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç: Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının disiplinler arası niteliği sayesinde Avrasya coğrafyasını her yönüyle araştıracak, Avrasya araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yapacak bilim insanlarının yetiştirilmesi ve bu yolla aynı alanda bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam:  Yüksek Lisans Programı genel anlamda Avrasya coğrafyasına ait siyasi, sosyal, ekonomi ve kültür araştırmaları alanını kapsamakla birlikte disiplinler arası çalışma imkanı vermektedir. Müfredat, bu alanlara giren konularla ilgili dersler içermektedir.

Öğrenme Çıktıları:

1. Bilgi:

Avrasya Araştırmalarının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.

2. Beceri:

Avrasya Araştırmaları alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir ve yeni bilgiler oluşturabilir.

3. Tutum, davranış ve Mesleki Yetkinlikler:                                       

- Avrasya Araştırmaları alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.

- Avrasya Araştırmaları alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde katkı sağlar ve liderlik yapabilir.

- Avrasya Araştırmaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

- Avrasya Araştırmaları  alanındaki tarihsel ve güncel olayları ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek  yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.

-  Toplumsal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.

- Avrasya Araştırmaları alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilir ve bu değerleri öğretebilir.

- Avrasya Araştırmaları alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, değerlendirebilir.

- Avrasya Araştırmaları alanı ile ilgili elde ettiği  bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir.

Başvuru Koşulları: 

Bir lisans programından mezun olmak

Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması

ALES’ten en az 65 puan almak (veya GMAT en az 530, GRE eski en az 650 puan/yeni en az 151)

YDS/YÖKDİL’ den en az 50 puan almak

Kayıt: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen akademik takvime göre başvuru ilanı duyurulduktan sonra başvurular online ve kesin kayıt şeklinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılmaktadır.

Dersler: Yüksek Lisans Programından mezun olmak için en az 21 kredilik ders almak zorunluluğu vardır. Öğrencilerin Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği dersini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Programın süresi 4 yarıyıldır. En fazla 2 yarıyıl uzatma verilebilir. 

Diploma Programının Adı: Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

İletişim: Arş. Gör. Emre Kurban 0212 4400000-26658     emre.kurban@istanbul.edu.tr

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul edilen ancak Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi bölümleri haricinde bir bölümden mezun olan öğrenciler 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadırlar. Öğrencilere programın niteliğine uygun dersler verilmektedir.

Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, lisansüstü programın süresinden sayılmaz. İki yarıyılı aşan süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

Bilimsel hazırlık dersleri, yüksek lisans ve doktora programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

Bilimsel Hazırlık Programına katılan öğrenciler  24 kredi / 60 AKTS tamamlamak ve tüm zorunlu bilimsel hazırlık derslerinden başarılı olmak zorundadır. Dersleri başarıyla tamamlayanlar 1 yılın sonunda kabul edildikleri diploma programının ders dönemine geçmeye hak kazanır.

İletişim: Arş. Gör. Dr. Filiz Ferhatoğlu, 0212 4400000 / 26656, filizfer@istanbul.edu.tr

YURTDIŞI KONTENJANLARINDAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜ

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına yurtdışı kontenjanından başvuru şartları şunlardır (Online Başvuru Şartları):

1. Adayların, yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

2. Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora programlarına başvurabilmeleri için lisans ve tezli yüksek lisans mezunu veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekmektedir.

3. Mezuniyet Şartı: Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 65; Doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamalarının en az 65 ve yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekmektedir.

4. Yabancı Dil Şartı: Adaylardan Yabancı dil puanı istenmemektedir.

5. Değerlendirme Ölçütleri: Tezli yüksek lisans programlarına giriş notu belirlenirken lisans not ortalamasının %100'ü alınır; Doktora programına giriş notu belirlenirken lisans not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %50'si toplanır. Adaylar aldıkları notlara göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dahilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen teslim etmek zorundadır.

1-) Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.

3-) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 8 adet vesikalık (4,5x6 cm.) fotoğraf.

4-) Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge (1 adet)

5-) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)

6-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)

7-) İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu online olarak başvuru haftasında web sitesinde yer alacaktır)

8-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir Türkçe Yeterlilik belgesi veya onaylı sureti

9-) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Ödemeler Öğrenci Otomasyon Sisteminden Referans Numarası alınarak Halk Bankasına yapılmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanı’ndan kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ

Tanım:

İÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Özel Öğrenci Kabulu” başlıklı 15. maddesine göre, “Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

Anabilim Dalı Başkanlıkları talep ettiği takdirde, Yüksek Lisansta en fazla 4 kişi, Doktorada ise en fazla 2 kişi programlara “özel öğrenci” statüsünde kayıt yaptırabilir. Anabilim Dallarının talebi olmaması durumunda, söz konusu Anabilim Dallarına özel öğrenci kabulü olmayacaktır. Anabilim Dalları, daha az sayıda özel öğrenci kontenjanı talebinde de bulunabilecektir.

Özel öğrenci olarak Yüksek Lisansa başvuranlar bir yıl içinde (2 dönem) en fazla 3 ders (9 kredi), Doktoraya başvuranlar ise en fazla 4 ders (12 kredi) seçebilirler. Bu öğrenciler daha sonra lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edildikleri takdirde, bu derslerin Yüksek Lisansta en fazla 2 tanesi (6 kredi), Doktorada ise en fazla 3 tanesi (9 kredi) dikkate alınır.

Başvuru:

“Özel öğrenci” olarak bir programa başvurmak isteyenler, talebini ve almak istediği dersleri bildiren bir dilekçe ile başvuru süresi içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen müracaat etmelidir. Müracaat sırasında, dilekçenin arkasına mezuniyet belgesi, transkript veya öğrenci belgesi eklenmelidir. Müracaat süresi sona erdiğinde, başvuru kabul edilmeyecektir.

Müracaat süresi sonunda, dilekçeler topluca ilgili Anabilim Dallarının Başkanlıklarına gönderilecektir. Anabilim Dalı Başkanlıkları, önceden ilan edeceği tarihte, sözlü sınav veya yazılı sınav ya da her ikisini birlikte yaparak kimlerin özel öğrenci olarak kabul edileceğini belirler. Başvurunun az olması durumunda, sınav yapılmadan evraklar üzerinden de karar verilebilir. Anabilim Dalı Başkanlığı, hazırladığı listeyi Enstitü’ye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan listeler Enstitü’nün internet sitesinde ilan edilir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına özel öğrenci olarak başvuracakların ödeyeceği ücret, normal öğrenim ücreti kadardır.